Body Mountains
2009-presentBody_Mountains.html
Self-Portraits
2007-presentSelf-Portraits.html
Figures
2007-2013Figures.html
Up-Skirts
2011-presentUp-Skirts.html
Doubles
2012Doubles.html
Cheek-Spreaders
2012-presentCheek-Spreaders.html
Nail-Biters
2014-presentNail-Biters.html